Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Nyereményjáték David Attenborough: Egy élet a bolygónkon című könyvéért

1. Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat
1.1. A jelen dokumentum a „Nyereményjáték David Attenborough: Egy élet a bolygónkon
című könyvéért” elnevezésű nyereményjáték (továbbiakban: Játék) részvételi- és
játékszabályait (a továbbiakban Szabályzat) tartalmazza. A jelen Szabályzat az egyetlen
olyan dokumentum, amely tartalmazza a Játék szabályait, módosítása csak a jelen
dokumentumhoz tartozó és a jelen dokumentummal egyezően közzétett, írásbeli
kiegészítésekkel érvényes és lehetséges.

2/A. A Szervező
2/A.1. A jelen Szabályzatban foglalt Játék szervezője a Varázslatos Magyarország Nonprofit
Kft., (címe: 1032 Budapest, Kiscelli u. 7-9., továbbiakban: Szervező).

2/B.  A Játékos
2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden 18 évesnél idősebb, személyes
Facebook profillal és Magyarország területén kézbesítési címmel rendelkező természetes
személy részt vehet.
2.2. A Játékból kizárásra kerülnek a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói,
valamint a Szervező megbízásában együttműködő természetes személyek és azok
közvetlen hozzátartozói.
2.3. A Játékban résztvevővé (továbbiakban: Játékos) csak az, a Szabályzat 2.1. pontban leírt
személy válhat, aki a Szabályzat 5. pontjában leírt feltételeknek megfelel.

3. A Játék időtartama
3.1. A Játék kezdő időpontja: 2020. december 10. 08:00 óra
3.2. A Játék záró időpontja 2020. december 13. 23:59 óra
3.3. A Játék nyerteseinek sorsolási időpontja: 2020. december 14. 15:00 óra

4. A Játék helye
4.1. A Játék Magyarország területén, a Szervező Varázslatos Magyarország Facebook
elnevezésű közösségi platformon működtetett hivatalos oldalán
(https://www.facebook.com/VarazslatosMagyarorszag/) kerül lebonyolításra.

5. A Játék mechanizmusa
5.1. A Játékban történő részvétel feltétele a jelen Szabályzat 2. pontja szerint meghatározott
Játékosok számára a regisztráció.
5.2. A Játékos a Játékra abban az esetben regisztrál hitelesen, ha a Szervező hivatalos
Facebook oldalán a Játék lebonyolítására 2020. december 10. 08:00 órakor a
„Nyereményjáték David Attenborough: Egy élet a bolygónkon című könyvéért” elnevezésű
Játék kapcsán közzétett bejegyzés alatt megadott hozzászólás (komment) formájában a Játékos 2020. december 13. 23:59 óráig a bejegyzésben szereplő mindhárom kérdésre
helyes választ ad.
5.3. Egy Játékos a Játékban csak egyszer vehet részt.
5.4. A Játék összes megadott feltételét teljesítő Játékosok válnak jogosulttá a Játék
sorsolásában való részvételre. A nem minden feltételt teljesítő Játékosok regisztrációja nem
kerül besorolásra a játékba. A Szervezőnek bármikor jogában áll megítélni, hogy az egyes
Játékosok teljesítik-e a játék megadott feltételeit.

6. A Játék nyereményei
6.1. A Játékban regisztráló Játékosok között nyereményként 3 darab David Attenborough
„Egy élet a bolygónkon – A szemtanú vallomása – és látomás a Föld jövőjéről” című könyve
kerül kisorsolásra.

7. A nyertes meghatározásának mechanizmusa
7.1. A Játék időtartamának záró időpontját követően összesítésre kerülnek a nyeremény
sorsolásban való részvételre jogosult Játékosok.
7.2. A Játék nyerteseit sorsolás határozza meg. A sorsolás 2020. december 14-én, 15:00
órakor, a Szervező székhelyén (1032 Budapest, Kiscelli u. 7-9.) történik.
7.3. A nyeremények sorsolásán 3 nyertes lesz.
7.4. Amennyiben a jelen Szabályzat 2.2 pontjában leírtak alapján kizárt személy kerül
nyertesként kisorsolásra, a Szervező a nyereményt saját döntése szerint a Szabályzat
alapján a következő nyereményre jogosult Játékosnak adhatja, illetve más marketingcélokra
fordíthatja vagy jótékonysági felajánlásra bocsáthatja.

8. A nyertesek értesítésének és a nyeremények kézbesítésének folyamata
8.1 A Játék sorsolását követően, legkésőbb 2020. december 14-én 17 óráig kerül sor az
eredményhirdetésre. A Szervező hivatalos Facebook oldalán megosztott bejegyzésben teszi
közzé a Játék nyerteseinek nevét és a nyereményért való jelentkezés módját.
8.2. Az eredményhirdetést követően a nyerteseknek a megadott módon, legkésőbb 2020.
december 16-án 10 óráig kell jelentkezniük és megadniuk a nyeremények átadásához
szükséges magyarországi kézbesítési címet, nevet és telefonszámot.
8.3. A Szervező a nyereményeket a nyertesek által megadott kézbesítési címre eljuttatja.
8.4. Amennyiben a nyertes a megadott határidőig nem jelentkezik, vagy megtagadja a
nyeremény átvételét, vagy bebizonyosodik róla, hogy regisztrációja nem felel meg a
Szabályzatban foglaltaknak, úgy a nyereményre vonatkozó jogosultságát elveszíti.
8.4. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy kizárja a Játékból azt a Játékost, akinél felmerül
a játék eredményét befolyásoló csaló, tisztességtelen vagy jó erkölcsbe ütköző tevékenység
alapos gyanúja. A Szervező továbbá fenntartja magának a jogot, hogy ne adja ki a
nyereményeket abban az esetben, ha kétség merül fel a nyertes személyével kapcsolatban
a Szabályzatban foglalt részvételi feltételeknek való megfelelését vagy a nyertes bármilyen
jó erkölcsbe ütköző tevékenységét illetően.

9. Moderálás
9.1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék lebonyolítására a Szervező hivatalos
Facebook oldalán közzétett bejegyzés alatt megjelenő hozzászólásokban (kommentekben) megosztott tartalmakat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja a jogot továbbá
arra, hogy törölje a kifogásolható és/vagy bármely olyan tartalmat, melyet saját belátása
szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a tartalmat megosztó személyt kizárja a
játékból.

10. Adatkezelés
10.1. A Szervező a jelen Szabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek
megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.
10.2. A Szervezőt nem terheli felelősség a Játékos téves adatszolgáltatásával (hibás vagy
nem elégséges név, kézbesítési cím vagy telefonszám megadása stb.) kapcsolatban.
10.3. A Szervező Varázslatos Magyarország Nonprofit Kft. (1032 Budapest, Kiscelli u. 7-9.,
továbbiakban: Adatkezelő) a Játék lebonyolítása során a Játékosok 10.5. pontban
meghatározott személyes adatait a 10.6. pontban meghatározott célból, a Játékos
önkéntesen, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján
kezeli.
10.4. A Játékban történő részvétellel a Játékosok kifejezetten hozzájárulnak a 10.5. pontban
meghatározott személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához. A Játékos a Játékban
való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes
lesz, akkor az Adatkezelő a nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook
oldalán. A játékos kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult semmilyen
ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.
A Játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul
veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához
szükséges adatokat, az a Játékból való kizárásához vezet, azaz elveszti a jogosultságát a
nyereményre.
10.5. A Játék során az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre kizárólag azokra terjed
ki, melyet az a 10.6. pontban meghatározott célból a Játékos a Játékban történő részvétel
során önkéntesen adott át az Adatkezelőnek (továbbiakban: Személyes adat), és amelyek a
következők: név, kézbesítési cím, telefonszám.
10.6. Az Adatkezelő jogosult a Játékosok Személyes adatait a Játékban való részvétel, a
Játék nyerteseinek kihirdetése és a nyeremény átadásának lebonyolítása, valamint a
Játékból származó esetleges követelések rendezése céljából kezelni és feldolgozni.
10.7. A Személyes adatok feldolgozása elektronikus formában történik. A Játékosok
Személyes adatai az adatkezelés és feldolgozás során a nyeremények kézbesítése
érdekében harmadik félnek átadásra kerülnek a kézbesítést lebonyolító Park Könyvkiadó Kft.
(cím: Budapest, Nyugati tér 1, 1066) számára.
10.8. Az Adatkezelő jogosult a 10.6. pontban meghatározott célból a Játékosok Személyes
adatait a Játékos hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végét követő egy
évig kezelni.
10.9. Az Adatkezelő biztosítja a Játékosok Személyes adatainak biztonságát, továbbá
végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek a Játékosok Személyes
adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.
10.10. A Játékosokat megilletik a „2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról” által meghatározott jogosultságok. A Játékosok a
Személyes adatuk kezelésére és feldolgozására vonatkozó hozzájárulásukat bármikor,
bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatják az
info@varazslatosmagyarorszag.hu email címre küldött emailben vagy a Varázslatos
Magyarország Nonprofit Kft. 1032 Budapest, Kiscelli u. 7-9. levelezési címre küldött postai
levélben. A kezeléshez és feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok törlésre kerülnek. A Játékosoknak továbbá jogukban áll az Adatkezelő
által kezelt és feldolgozott Személyes adataikhoz hozzáférni, azok kiterjedésére és
feldolgozásának céljára vonatkozó adatokat, valamint a forrásukról szóló összes elérhető
információt bekérni, azokat módosítani, a helytelenül szereplő Személyes adatokat
kiegészíteni, letiltani, vagy azok megsemmisítését kérni.

11. Záró rendelkezések
11.1. A Szervező nem felel a Facebook közösségi oldal működésében jelentkező, valamint
az internethálózat vagy más elektronikus eszköz közvetítésével történő adatátvitelnél
bekövetkezett technikai problémákért. A Szervező továbbá nem felel a nyeremény
kézbesítésének késedelméért vagy annak meghiúsulásáért (pl. elveszett küldemény).
11.2. A Játékos a Játékban való részvételével kinyilvánítja a Játék jelen Szabályzatával való
egyetértését, és vállalja azok maradéktalan betartását. A Játék kapcsán keletkező, a jelen
Szabályzatban nem rendezett jogok és kötelezettségek tekintetében az érvényes magyar
jogszabályok az irányadók.
11.3. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játék Szabályzatát bármikor
módosítsa, illetve a Játékot bármilyen indoklás nélkül törölje, továbbá arra, hogy a
nyereményeket más, hasonló típusú és értékében megfelelő nyereménnyel helyettesítse. A
Játék Szabályzatának bármilyen módosítása, a Játék törlése vagy a nyeremény más
nyereménnyel történő helyettesítése a Szervező hivatalos Facebook oldalán közzétett
bejegyzésben történik.
11.4. A Játékban való részvételnek vagy a nyeremény helyett annak értékének pénzbeli
kifizetésének kikényszerítése nem lehetséges. A Játékos nem jogosult a nyeremény cseréjét
kérni. A Szervező nem felel továbbá semmilyen kárért, amit a Játékos esetleg a Játékban
való részvétellel vagy a megszerzett nyeremény által szenved el.
11.5. A Szervező kijelenti, hogy a Facebook társaság nem vesz részt a Játék
szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban a Játékból eredő
kötelezettségek alól hiánytalanul és teljes körűen mentesül. A Szervező kijelenti továbbá,
hogy a Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja vagy szponzorálja, nem
kezeli, és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos a Személyes adatait a Játék
Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak.

Kelt: Budapest, 2020.12.10.